About Us

Moreloop เชื่อในโลกที่เดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เราจึงตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการเป็นตัวกลางรับ ‘ผ้าคุณภาพ’ ที่เกินจากการผลิตและต้องเหลือค้างในสต็อกโรงงานมาหมุนเวียนสู่ลูกค้าที่สนใจ ในราคาเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เรามองว่าสิ่งมีค่าน้อยในที่หนึ่ง อาจกลายเป็นสิ่งมีค่ามากในอีกที่หนึ่งได้